Laatste Nieuws

Sample News feed

TE DOEN IN DELFT vanaf 24-05-2019

TE DOEN IN DELFT vanaf 24-05-2019

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  In Delft is altijd wel wat te doen. Hieronder vindt u talrijke tips voor theatervoorstellingen, muziekavonden, markten, lezingen, concerten en workshops in (en net buiten) Delft. Wilt u weten wat er vandaag, morgen of een andere periode te doen is? Gebruik de mogelijkheid om te selecteren.

Meer

(Woon)monumenten

(Woon)monumenten

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Bent u eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie? Sinds 1 januari van dit jaar is de belastingaftrek voor eigenaren omgezet naar een subsidieregeling, de zogeheten Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De nieuwe regeling houdt in dat u 38 procent van de jaarlijkse kosten voor onderhoud achteraf kunt terugvragen. U kunt de subsidie over het jaar 2019 vanaf 1 maart 2020 aanvragen.

Meer

(Geen) huurverhoging?

(Geen) huurverhoging?

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Huurt u bij Vidomes, Woonbron of DUWO een woning voor € 651 of meer? En hebt u een bijstandsuitkering of hebt u de Delftpas vorig jaar of dit jaar voor € 5 kunnen kopen? Dan geldt de jaarlijkse huurverhoging niet; uw huur blijft dan hetzelfde – tenminste, als u daar toestemming voor geeft. Er zijn afspraken gemaakt om de huur voor deze huurders te ‘bevriezen’. Dat moet voorkomen dat deze huurders vanwege de huurverhoging in financiële problemen komen. “Dat vinden we belangrijk”, zegt wethouder Karin Schrederhof van onder meer Armoedebeleid. “Daarom hebben we samen met huurdersorganisaties en deze corporaties deze afspraken gemaakt.” Er zijn ruim 200 huurders aangeschreven. Zij hebben inmiddels een brief gehad van de gemeente.

Meer

Start nieuw woongebied Bethelpark

Start nieuw woongebied Bethelpark

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Op 18 mei is de overeenkomst voor Bethelpark ondertekend. Het is de eerste ontwikkeling van diverse percelen op het voormalige terrein van het Bethelziekenhuis, ook wel bekend als het B-gebouw van het Reinier de Graaf Gasthuis. Over een kleine drie jaar kunnen de eerste bewoners worden verwelkomd. Op het terrein wil ontwikkelaar Borghese 351 energiezuinige huurwoningen bouwen. Daarvan is 15% sociale huur, 20 procent is middeldure huur en 65% is huur in de vrij sector. Hiermee wordt een brede doelgroep aangesproken, van starters tot gezinnen. De woningen worden duurzaam en gasloos opgeleverd en aangesloten op een warmte-koudeopslagsysteem.

Meer

Kaderbrief 2019: Werken aan een sterke stad

Kaderbrief 2019: Werken aan een sterke stad

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het college is aan de slag met de uitvoering van het bestuursprogramma, ‘Voorbereid op de toekomst’. De financiële ruimte daarvoor is de komende jaren wel beperkt. De mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting van 2019 leiden tot een klein positief begrotingssaldo vanaf 2021. Het financieel vooruitzicht voor Delft is daarom gematigd gunstig. Dit geeft het college aan in de Kaderbrief 2019. In de kaderbrief staat welke acties het gemeentebestuur in 2019 neemt in de uitvoering van het bestuursprogramma.  Het college heeft de voorstellen ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Meer

Delft winkelstad?

Delft winkelstad?

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Delft is a place to be – maar is het ook a place to spend time & money? Delftenaren waarderen de winkelgebieden In De Hoven, de binnenstad en Leeuwenstein met een dikke 7.  Bezoekers van buiten Delft, in 2018 goed voor 44 procent van alle bestedingen in Delft, komen met 8+-waarderingen. Dat blijkt uit het Koopstromenonderzoek 2018 voor de Randstad. Dit onderzoek vindt elke twee jaar plaats. ‘De consument heeft gesproken.’ Algemeen valt de tendens te bespeuren dat er meer online wordt geshopt, vooral voor niet-dagelijkse aankopen – bijna een kwart van deze aankopen vindt online plaats. In 2016 was dat ‘nog maar’ 20 procent. Deze toename heeft vooral gevolgen voor middelgrote winkelcentra. De grote winkelcentra verstevigen hun positie juist.

Meer

Raad akkoord met koop deel Gele Scheikunde

Raad akkoord met koop deel Gele Scheikunde

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Een meerderheid van de gemeenteraad is op 16 mei akkoord gegaan met het voorstel van het college om een deel van de locatie Gele Scheikunde aan de Prins Bernhardlaan te kopen van de TU Delft. De meerderheid van de raad stemde in met een krediet van ruim 1,5 miljoen euro. De gemeente kan nu op deze plek een school voor internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs realiseren. Het krediet is nodig voor de aankoop, sloop, sanering en het bouwrijp maken van de locatie Gele Scheikunde. De gemeenteraad scherpte via drie moties diverse aspecten aan van de klimaatadaptatiestrategie Delft.

Meer

Samenstelling nieuwe college Delfland bekend

Samenstelling nieuwe college Delfland bekend

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland telt 4 hoogheemraden. Samen met de dijkgraaf zullen Peter Ouwendijk, Ruud Egas, Marcel Belt en Manita Koop de komende vier jaar uitvoering geven aan het bestuursakkoord “Iedereen aan de slag voor water”. Dit akkoord sloten de elf fracties in de Verenigde Vergadering met elkaar na de waterschapsverkiezingen op 20 maart jl. Het dagelijks bestuur is voortgekomen uit het overleg van alle fractievoorzitters van de Verenigde Vergadering en krijgt het vertrouwen van hen. Op 20 mei zal het nieuwe bestuur worden geïnstalleerd. Dan zal ook de precieze portefeuilleverdeling bekend worden gemaakt.

Meer

Nieuwe Erfgoednota

Nieuwe Erfgoednota

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De gemeente werkt aan een nieuwe Erfgoednota. Hierin staat hoe de gemeente de komende 10 jaar omgaat met de archeologische waarden en de monumenten in de stad. De nieuwe nota richt zich vooral op het behouden, delen en voor iedereen beleefbaar maken van het erfgoed. De Erfgoednota benadrukt het belang van cultuurhistorie in de stad. De gemeente kan met de nieuwe nota: monumenten en archeologische vindplaatsen goed blijven beschermen onderzoek naar erfgoed blijven doen om het verhaal van de stad steeds verder in te vullen met partners binnen en buiten de stad samen het erfgoed onderhouden en beheren

Meer

‘Prinsenhofgebied wordt mooier dan ooit’

‘Prinsenhofgebied wordt mooier dan ooit’

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De werkgroep Prinsenhofgebied heeft afgelopen zaterdag tijdens een bijeenkomst haar toekomstperspectief openbaar gemaakt. Wim van Leeuwen en Dick Stammes laten namens de werkgroep weten enthousiast te zijn. ‘We hebben veel positieve reacties gekregen.’ De bijeenkomst werd bezocht door ruim negentig geïnteresseerde Delftenaren. Van Leeuwen: ”Bezoekers waren vooral gerustgesteld dat er zoveel historie bewaard blijft en opgelucht dat de serene sfeer in de tuin en Waalse Kerk behouden blijft. Ook was er veel waardering voor de inzet van de werkgroep. Uiteraard waren er ook opmerkingen en vragen over bepaalde keuzes. Die zullen we als werkgroep bespreken, om te kijken of dit een aanvulling is op het perspectief.”

Meer

Europese verkiezingen

Europese verkiezingen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Donderdag 23 mei vinden in Nederland de Europese parlementsverkiezingen plaats. U mag stemmen als u de nationaliteit heeft van een land in de Europese Unie; als u 18 jaar of ouder bent; als u op 9 april van dit jaar in Nederland woonde en niet bent uitgesloten van het kiesrecht. Om te kunnen stemmen, heeft u een stempas nodig. Heeft u deze niet ontvangen en voldoet u wel aan de voorwaarden om te stemmen? Dan kunt u bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen . Zorg dat de gemeente uw aanvraag uiterlijk maandag 20 mei heeft ontvangen. U kunt ook zelf naar het stadskantoor komen om een nieuwe pas te vragen; dit kan tot woensdag 22 mei 12.00 uur. U hoeft geen afspraak te maken, maar breng wel een geldig identiteitsbewijs mee. Kijk voor meer informatie op de gemeentesite. 

Meer

Over 18 mei

Over 18 mei

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Zaterdag 18 mei vindt Ons Delft, maak de stad! plaats. Een evenement over de toekomst van Delft. Samen met verschillende partijen in de stad organiseert de gemeente deze dag voor alle inwoners en ondernemers van Delft. Doe mee en laat u informeren en inspireren door stadsgenoten en Delftse organisaties over de toekomst van onze stad. Hoe kan de stad zich de komende jaren ontwikkelen als het gaat om woon- en werkruimte, het groen in de stad, hoe we met onze energievoorziening omgaan, of de manier waarop we met elkaar samenleven? Op 18 mei krijgt u een voorproefje van hoe Delft er in de komende jaren mogelijk uit gaat zien. Ook ziet u hoe organisaties in Delft bezig zijn met de toekomst.

Meer

Driekwart miljoen voor TU Campus

Driekwart miljoen voor TU Campus

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  De provincie Zuid-Holland stelt 750.000 euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van de TU Delft Campus. De provincie Zuid-Holland heeft een aantal campussen die nationaal en internationaal toonaangevend zijn, waaronder de TU Delft Campus. Om deze belangrijke positie te behouden en verder uit te bouwen, zijn investeringen noodzakelijk. Met innovatie en (nieuw) ondernemerschap is de TU Delft Campus de kraamkamer van talent en toekomstige technologische ontwikkelingen. De campus is daarmee zeer belangrijk voor de Nederlandse kenniseconomie. Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld over diverse projecten.

Meer

Zorgen over verhuizing Laga

Zorgen over verhuizing Laga

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  In de commissie Algemeen hebben veel fracties op donderdag 9 mei hun zorgen geuit over de verhuizing van Laga. De fracties zijn bang dat het verplaatsen van de roeivereniging de gemeente een hoop geld gaat kosten. VVD, Stadsbelangen Delft en SP hadden om bespreking van dit onderwerp gevraagd. De fracties deden dat omdat het college de raad in een brief informeerde over een intentieovereenkomst tussen de gemeente, de provincie Zuid-Holland en studentenroeivereniging Laga over het verplaatsen van de vereniging naar de Nieuwe Haven in Schieoevers Noord.

Meer

Gemeenten starten gezamenlijk gemalenbeheer

Gemeenten starten gezamenlijk gemalenbeheer

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Delft, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg gaan intensief samenwerken bij het beheer en onderhoud van gemalen en persleidingen van de riolering. Daarmee investeren zij in waterkwaliteit en de gemalen. Zo ontstaan mogelijkheden om het gemalenbeheer nog beter uit te voeren. De colleges van B&W in de drie gemeenten besloten op 14 mei 2019 om met het gezamenlijke gemalenbeheer te starten. Het waarborgen van goed onderhoud en beheer van de gemalen en persleidingen wordt steeds complexer. Monteurs hebben een veel bredere taak gekregen en ICT speelt een steeds belangrijkere rol. Vakmensen zijn moeilijk te vinden. Door samen te werken is de aanwezige kennis en ervaring makkelijker te delen en over te dragen en ontstaat tijd om meer specialistisch naar de gemalen te kijken. 

Meer

Een schep vol Delftse Hout

Een schep vol Delftse Hout

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Je hoeft het niet te geloven dat er in schep in de Delftse Hout duizenden van deze springstaartjes zitten – want je kunt het aanstaande zondagmiddag bij De Papaver zelf met eigen ogen zien, onder de microscoop. Het Nederlands Genootschap voor Microscopie organiseert op zondag 12 mei ‘Een schep vol Delftse Hout’  en iedereen is welkom. Ga op zoek naar microleven in een schep Delftse Hout! De microscopisten zetten een filtersysteem op waarbij kleine organismen onder invloed van licht en warmte uit grondmateriaal wordt gefilterd. Alle vondsten kun je onder de microscoop bekijken. Ervaar zelf hoe fascinerend dat kleine kruipende spul is!

Meer

De toekomst van Nederland en Delft

De toekomst van Nederland en Delft

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  In het Prinsenkwartier aan het Sint Agathaplein kunt u binnenkort vooruit kijken in de tijd. Van 17 tot 19 mei is namelijk Panorama Nederland op bezoek. Panorama Nederland is een 360-graden-verbeelding op ooghoogte waarin u zelf een kijkje kunt nemen in de toekomst van Nederland. Ook zijn er activiteiten op vrijdag, zaterdag en zondag. Opening door Gé Kleijweg. Hij laat tijdens deze meet-up zijn visie horen op de Buytenhout-tafel, een initiatief voor een omgevingsvisie voor de Buytenhout, een gebied tussen Delft en Zoetermeer. Wilt u bij deze meet-up zijn? Meldt u zich dan aan via info@prinsenkwartier.nl, ovv. naam, telefoon en ‘meet-up panorama’.

Meer

Verspillen? Delen!

Verspillen? Delen!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Onder het motto ‘Don’t waste, let’s share!’ vraagt de organisatie I CHANGE op 11 mei op de Markt in Delft aandacht voor voedselverspilling. Deze organisatie wil de voedselverspilling terugdringen. Dat wil ze, omdat het niet te rijmen is dat er in Delft zo’n 400 gezinnen naar de Voedselbank gaan, terwijl er elke dag in de stad 11.000 kilo voedsel wordt weggegooid. U bent van harte uitgenodigd om op de Markt met een hapje en een drankje te luisteren naar het verhaal, de crowdfundingactie en de samenwerking met de Voedselbank. 

Meer

In de ban van Europa

In de ban van Europa

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Tussen 23 en 26 mei kunnen 300 miljoen Europeanen naar de stembus om een nieuw Europees parlement te kiezen. Daarom de komende tijd extra aandacht voor Europa in Delft. Studium Generale besteedt, in nauwe samenwerking met de gemeente Delft en studentenvereniging AEGEE, uitgebreid aandacht aan de komende Europese verkiezingen door middel van onder meer debatten en lezingen, maar ook via van een theateroptreden door Lucas de Man met ‘Een Democratische Avond Voor Bijna Iedereen’.

Meer

‘We moeten van Delft een spons maken’

‘We moeten van Delft een spons maken’

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste Nieuws

  Hoe ziet Delft er in 2040 uit? Daar gaat ‘Ons Delft, maak de stad’ op 18 mei over. Op tal van plekken in de stad kunnen Delftenaren, van jong tot oud, kennismaken met wat nu al gebeurt voor het Delft van straks. Ook bij het Hoogheemraadschap van Delfland. ‘We moeten van de stad een spons maken.’ Het Hoogheemraadschap zorgt voor droge voeten, zuivert het rioolwater en is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. “De dreiging van het water van zee is nu niet langer onze grootste uitdaging”, zegt loco-dijkgraaf Marcel Houtzager.

Meer

Pagina 1 van 60> >>

88229