Laatste Nieuws

Raad past beleid statushouders niet aan

 

Een meerderheid van de raad past het beleid statushouders niet aan. Dat bleek tijdens de raadsvergadering op dinsdag 24 april. Een motie van SP en ChristenUnie die daartoe opriep, werd verworpen.

De raad zag in de halfjaarrapportage programma statushouders geen aanleiding om het beleid te wijzigen. De SP en ChristenUnie riepen via hun motie het college onder meer op om te onderzoeken hoe beleid en begeleiding verbeterd zouden kunnen worden. Die motie haalde het dus niet. In de vergadering werd gemeld dat het rijk met een beleidswijziging komt, waarbij gemeenten meer regie krijgen over de inburgering van statushouders. Wethouder Brandligt verwacht kort voor de zomer meer uit Den Haag te horen en zegde toe de raad daarover in de volgende rapportage te informeren.

Raad past beleid statushouders niet aan

Parkeeroplossing

Na een uitvoerig debat ging een ruime meerderheid van de raad akkoord met het voorstel Parkeeroplossing voor verenigingen. Dit voorstel komt tegemoet aan de wens van de raad om het parkeren voor verenigingen binnen het betaald parkeren gebied in Delft beter te faciliteren. Verenigingen krijgen de mogelijkheid om maximaal twee vergunningen te kopen. Daarmee kunnen tegelijkertijd maximaal zes auto’s parkeren. Er wordt een jaar proefgedraaid. Na dat jaar krijgt de raad een evaluatie en kan het parkeerbeleid op dit punt eventueel worden bijgesteld.

Wmo

Een motie van ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft, SP en CDA om de nieuwe manier van inkoop voor de Wmo uit te stellen, haalde het niet. De indieners van de motie twijfelden of zorgaanbieders voor deze manier van werken klaar zijn en stelde voor om een jaar de tijd te nemen voor overleg met aanbieders, onderzoek en één of meer proefperiodes. Wethouder Raimond de Prez verzekerde de raad dat al anderhalf jaar met de aanbieders wordt gesproken en dat er zorgvuldig te werk is gegaan. Hij beaamde dat de zorgen van verschillende fracties terecht zijn. Als er aanleiding toe is, komt het college met dit onderwerp terug in de raad.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering




Terug
vrijdag 27 april 2018 06:49:43 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob