Laatste Nieuws

Raad over subsidie

 

In de overlegvergadering van de commissie Algemeen wordt op donderdag 24 mei het raadsvoorstel om het subsidiestelsel te actualiseren besproken. 

Het voorstel Actualisatie subsidiestelsel 2019-2022 staat op de agenda van de commissie, omdat de subsidieregels eens in de vier jaar worden herzien en eventueel aangepast. Het voorstel bevat geen grote beleidswijzigingen, maar beoogt beter aan te sluiten bij de bestaande regelgeving en de systematiek die organisatoren uitnodigt om evenementen op touw te zetten die Delft laten bruisen. De raad moet daarvoor Algemene subsidieverordening gemeente Delft 2018 vaststellen.

Raad over subsidie

Parkeren en herijking binnenstad

De commissie bespreekt in deze vergadering ook het voorstel Bestemmingsplan Facetherziening Parkeren. Dit vervangt de bestaande parkeerregeling in alle huidige bestemmingsplannen. Daarnaast staat de bespreking van de  Herijking nota Binnenstad Vitaal en Gastvrij en de collegebrief over het convenant Ondernemersfonds op de agenda van de overlegvergadering.

Gemeenschappelijke regelingen

Ook conceptbegrotingen van verschillende gemeenschappelijke regelingen staan op de agenda. De commissie buigt zich vanavond over de zienswijzen op conceptbegrotingen daarvan. De fracties in de commissie wordt gevraagd of zij kunnen instemmen met de conceptreacties van het college op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Haaglanden, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, GGD-VT Haaglanden, Inkoopbureau H10, Regionale Belasting Groep, GRB Delft-Rijswijk en  Omgevingsdienst Haaglanden.

 

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur en wordt vanaf 20.00 uur voorafgegaan door de procedurevergadering. Daarvoor wordt vanaf 19.45 uur het Delfts Kwartiertje gehouden. Belangstellenden kunnen deze vergadering in de raadszaal bijwonen of thuis bekijken via de webcast.
Terug
vrijdag 25 mei 2018 08:39:02 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob