Laatste Nieuws

Samen naar 2040

 

Het college van B&W van Delft heeft dinsdag 25 september de impactanalyse ‘Delft 2040, ruimte voor keuzes’ vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Deze studie is uitgevoerd als antwoord op de motie die was ingediend door CDA, Stadsbelangen en Fractie van Koppen.

Die motie verzocht het college om een analyse uit te voeren naar de impact van de toevoeging van 15.000 woningen in 2040. De toevoeging van deze woningen is onderdeel van de verstedelijkingsopgave waar Delft tot 2040 voor staat en maakt onderdeel uit van de Agenda Delft 2040. Daarin staan meer opgaven zoals bijvoorbeeld voor duurzaamheid, toerisme en extra werkgelegenheid.

Samen naar 2040

Delft groeit

Het aantal mensen dat in Delft wil wonen, stijgt. Dat brengt ook een groeiende vraag naar werk met zich mee, naar schatting 10.000 banen. Om in de toekomst voldoende werk en huisvesting te bieden voor iedereen moet er in Delft gezamenlijk in Delft worden geïnvesteerd. De gemeente kan dat niet alleen, dat moet samen gebeuren. Niet alleen met  ontwikkelaars, bedrijven en investeerders, maar met de hele stad.

Verbetering

Op veel plaatsen wordt al gewerkt aan de verbetering van de wijken en de stad. Voor zo’n 7.000 woningen zijn al plannen in ontwikkeling of worden woningen gebouwd in Nieuw Delft of de Schoemakerplantage. Om te zorgen dat de stad voor iedereen duurzaam, leefbaar en bereikbaar blijft moet er gekeken worden waar in de stad kansen liggen. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt om Delft in de toekomst ook aantrekkelijk te houden. Keuzes die soms lastig, maar noodzakelijk zijn om te zorgen dat iedereen in Delft zich blijft thuis voelen, nu en in de toekomst.

Keuzes en kansen

De gemeente wil de keuzes die nodig zijn voor de ontwikkeling van Delft samen met de stad maken en stelt daarvoor een omgevingsvisie op. Delft nodigt hiervoor bewoners, bedrijven, verenigingen en andere partijen uit om mee te doen en te denken. In september 2018 heeft de gemeente op buurtniveau opgehaald hoe de stad denkt over de toekomst van Delft. Hierover gaat de gemeente in het voorjaar verder met de stad in gesprek. De impactanalyse helpt bij het voeren van het gesprek over de toekomst van Delft en biedt hulp bij de vraag wat mogelijk en onmogelijk is.

Dilemma’s

Waar kan er beste worden gebouwd? Waar kunnen er banen komen? Wat betekent de opgave voor de voorzieningen, groen en wegen? Waar liggen kansen om de kwaliteit van onze stad te verhogen? De ruimte is beperkt, dus dat geeft dilemma’s. Ondertussen staat Delft ook niet stil. Voor enkele gebieden is de ontwikkeling al begonnen of begint die op korte termijn. Bij elk van deze projecten worden Delftenaren betrokken. De participatie krijgt vorm volgens de methode van Delfts Doen.

Meer informatie

Een samenvatting van de studie en een link naar de hele impactanalyse ’Delft 2040, ruimte voor keuzes’ is te vinden op de speciale pagina. In het voorjaar 2019 gaat de gemeente verder met de stad in gesprek. Meer informatie over dit gesprek volgt in de loop van de komende maanden. Bekijk ook de pagina over Delft in 2040.
Terug
vrijdag 5 oktober 2018 07:19:55 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob