Laatste Nieuws

Samen Schieoevers ontwikkelen

 

Duurzaam. Gezond. Levendig. Bereikbaar. Bestaande en nieuwe bedrijven de ruimte geven. Dat zijn de ambities om Schieoevers Noord te ontwikkelen. Dat blijkt uit het COP, het Concept Ontwikkelplan Schieoevers Noord, dat het college heeft vastgesteld. Dit plan biedt kaders en voorwaarden voor de inrichting van Schieoevers Noord naar een modern werk-/woongebied, voor zowel de korte als lange termijn. De gemeente wil het COP samen met de stad verder uitwerken tot een DOP, een Definitief Ontwikkelplan.

Het wensbeeld voor Schieoevers Noord is een levendig gemengd stedelijk gebied, met speciaal ruimte voor de Delftse kennisintensieve en innovatieve maakindustrie. 

Samen Schieoevers ontwikkelen

De ambitie is om evenveel arbeidsplekken als woningen in het gebied te realiseren. Dat sluit aan bij de ambities van de gemeente om tot 2040 in de hele stad te komen tot 10.000 extra banen op alle niveaus en 15.000 nieuwe woningen.

Wonen en werken

Het belangrijkste motief voor dit gebied is om het huidige bedrijventerrein, met behoud van het typische industriële karakter, te intensiveren en er stedelijke functies en voorzieningen aan toe te voegen, waaronder wonen. Schieoevers Noord wordt een stuk Delft, waar de komende tijd ruimte is om wonen en werken, leren en maken, denken en doen samen te laten gaan. Het gebied biedt ook de kans om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke opgaven – van energietransitie tot klimaatadaptatie, van schone mobiliteit tot circulaire economie – en om zo met ondernemers en bewoners te komen tot een toekomstbestendige en inclusieve stadswijk.

Samen

De gemeente werkt samen met bewoners, ondernemers en partners in de stad en regio aan de verandering van Schieoevers. Speciaal met de bedrijven van Schieoevers, georganiseerd in de Bedrijvenkring Schieoevers (BKS), is de samenwerking gezocht en vastgelegd in een afspraak tussen BKS en gemeente. BKS heeft haar visie inmiddels vertaald in een programma van eisen. Gemeente en BKS delen een aantal uitgangspunten en gaan nog in gesprek over een aantal andere. De gemeente gaat komende tijd ook met de stad in gesprek over de invulling en uitwerking van de uitgangspunten en randvoorwaarden in het COP. Daarna wordt het uitgewerkt tot een Definitief Ontwikkelplan en aangeboden aan de raad.

MER geeft (on)mogelijkheden aan

Welke effecten hebben de ambities uit het plan op het milieu? De gemeente is begin dit jaar gestart met een MER, een milieueffectrapportage. Deze MER beoordeelt geen afgeronde plannen, maar geeft grenzen van de planontwikkeling aan. Dat biedt duidelijkheid over welke ontwikkelingen mogelijk zijn, onder welke voorwaarden.

Tiny Houses Vulcanusweg

Een MER is altijd gekoppeld aan een bestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan Tiny Houses (Vulcanusweg) wordt daarom nu ook ter inzage gelegd.

Zowel de MER als het bestemmingsplan Tiny Houses liggen van 8 november tot en met 19 december op afspraak ter inzage in het Stadskantoor en zijn binnenkort te downloaden op www.delft.nl/bestemmingsplannen

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/schieoevers
Terug
vrijdag 2 november 2018 07:36:50 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob