Laatste Nieuws

Niet wachten op klachten

 

De Delftse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het beleid op het gebied van toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Het heeft met name betrekking op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, beter bekend als de Wabo (bouwen en wonen, ruimtelijke ordening en milieu). Daarnaast is parkeren ook meegenomen in het onderzoek. Een van de conclusies is dat het beleid voldoet aan de wettelijke eisen, maar dat het wel beter moet.

De drie speerpunten in het beleid, te weten veiligheid, gezondheid en monumenten/beschermd stadsgezicht zijn namelijk niet gebaseerd op een goede analyse naar de risico’s. Verder zijn de prioriteiten te algemeen om goed houvast te bieden.

Niet wachten op klachten

Willekeur

Daardoor bepalen de toezichthouders nu grotendeels zelf waarop ze toezicht houden. Vervolgens wordt er alleen gehandhaafd bij concrete klachten. Dit kan tot willekeur leiden. Wel is de manier waarop toezicht wordt gehouden de laatste jaren sterk verbeterd.

Voorlichting en communicatie

Ook constateert de Delftse Rekenkamer dat de gemeenteraad zijn rol op dit onderwerp beperkt invult. De gemeenteraad heeft geen accenten gelegd en volgt maar beperkt hoe het gaat. Bovendien vindt de  Delftse Rekenkamer dat de voorlichting en communicatie over dit onderwerp beter kan. Ze adviseert het college van b en w dan ook om dit te verbeteren.

Reactie college

Het college heeft in een reactie laten weten het rapport met interesse te hebben gelezen, zoals dat in opdracht van de Delftse Rekenkamer is uitgevoerd. “Wij herkennen ons in het beeld dat naar voren komt van een lerende organisatie die onderweg is op het gebied van handhaving. lnmiddels zijn we een paar jaar op weg naar een situatie waarbij toezicht en handhaving beleidsmatig en organisatorisch de prioriteit krijgen die nodig is", aldus b en w.

Presentatie en politieke bespreking

Op dinsdag 5 maart was er in het stadhuis aan de Markt een presentatie over dit rapport. Raadsleden konden vragen stellen aan de onderzoekers. Het onderzoek van de Delftse Rekenkamer wordt op 19 maart besproken in de commissie ruimte en verkeer. 
Terug
donderdag 7 maart 2019 19:51:49 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob