Laatste Nieuws

Gemeenteraad stelt begroting 2020 vast

 

Een ruime meerderheid van de raad heeft op donderdag 7 november de programmabegroting 2020 – 2023, de belastingenverordeningen 2020 en de septembercirculaire 2019 goedgekeurd. De najaarsrapportage 2019 werd als hamerstuk door de raad vastgesteld.

De fracties gebruikten het debat vooral om eigen accenten te leggen in het beleid van dit college. Over de begroting zelf was weinig discussie. De gemeente Delft herstelt zich financieel en hoeft niet te bezuinigen. In 2020 gaan de woonlasten daarom niet omhoog, met uitzondering van de inflatiecorrectie op de onroerendzaakbelasting. De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen niet.

Gemeenteraad stelt begroting 2020 vast

Toeristenbelasting

Geen van de tien raadsfracties kwam met voorstellen om via een amendement iets te veranderen. Er kwam wel een amendement om de verordening toeristenbelasting Delft 2021 nog niet vast te stellen. Dat voorstel werd unaniem aangenomen. De indieners stelden dat er nog een brede discussie volgt over de toeristische visie van Delft. Het is beter om de toeristenbelasting daarna vast te stellen. Alle raadsfracties steunden dat standpunt.

Zeventien moties

Naast dit amendement werden in totaal zeventien moties ingediend. De motie ‘doorbetalen verzekeringspolis tijdens schuldsaneringstraject’ werd al voor de vergadering door Onafhankelijk Delft ingetrokken. Van de zestien moties die tijdens deze raadsvergadering werden besproken, werden er aan het eind van het debat zes ingetrokken. Na het stemmen zijn twee moties verworpen en acht  aangenomen.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.
Terug
vrijdag 15 november 2019 06:19:25 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob