Laatste Nieuws

Financieel tekort dreigt

 

De financiële situatie van Delft verslechtert dit jaar fors. Zonder ingrijpen koerst de gemeente af op een tekort op de begroting, door tegenvallers én door de gevolgen van de coronacrisis. Dit blijkt uit de kaderbrief die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

 

De kaderbrief geeft een stand van zaken van de gemeentelijke financiën, als voorbereiding op de begroting voor volgend jaar. De financiële positie van Delft was de afgelopen jaren verbeterd. Tekorten in de bekostiging van het sociaal domein verslechteren het beeld echter voor de komende jaren. In 2021 verwacht Delft nu een tekort van € 6,3 miljoen, dat oploopt tot € 8,6 miljoen in 2024. In deze berekening zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet verrekend; Delft brengt de mogelijke financiële consequenties daarvan in de komende maanden in beeld.

Financieel tekort dreigt

Werken aan oplossingen

Het weerstandsvermogen blijft wel gezond. Mede door de inkomsten uit de verkoop van aandelen Eneco houdt Delft voldoende vermogen om risico’s op te vangen en zijn er dekkingsmogelijkheden voor een deel van de tekorten en ambities voor de stad. In de komende periode werkt het college aan oplossingen om de tekorten op te vangen. Delft probeert zo tot een sluitende begroting voor 2021 te komen. Dat wordt wel een moeilijke opgave, zo verwacht het college. De financiële ruimte blijft in de komende jaren in elk geval krap.

Sociaal domein

Een van de acties is om bij het Rijk te pleiten voor een hogere bijdrage voor het sociaal domein. Delft werkt hiervoor samen met de VNG en andere gemeenten, omdat de financiering hiervan een landelijk probleem is. Verder stuurt het college erop om verwachte tekorten in de begroting op te vangen binnen de bestaande programma’s. De gemeente brengt ook in kaart of ze kosten kan besparen door projecten uit te stellen, subsidies door te lichten en werk efficiënter te doen.

Inzet op structureel herstel

In de kaderbrief stelt het college – halverwege de bestuursperiode – vast dat in twee jaar veel is bereikt in de uitvoering van het bestuursprogramma. De komende jaren werkt het college verder aan de uitvoering van de ambities. De coronacrisis en het opvangen van de effecten ervan zullen de komende jaren ook de agenda bepalen, is de verwachting. De gemeente moet zich tot het uiterste inspannen om de effecten te kunnen opvangen die doorwerken op de stad, de inwoners en de economie. Het college kiest ervoor om gericht te investeren daar waar dit bijdraagt aan structureel herstel. Met Delft zet het college zich ervoor in om de effecten zo goed mogelijk op te vangen en koers te houden voor de toekomst.

De gemeenteraad behandelt de kaderbrief in juli.
Terug
donderdag 21 mei 2020 11:50:45 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob