Laatste Nieuws

Delftse begroting in balans

 

Op 8 september 2016 presenteerde het Delftse college de begroting voor 2017. Daaruit blijkt dat de gemeentelijke financiën weer in balans zijn. 

Nu Delft financieel aansterkt, hoeven de woonlasten niet omhoog en stelt de gemeente de invoering van hondenbelasting uit. Bovendien wordt er meer geld vrijgemaakt voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Delft krijgt ook weer ruimte om na te denken over de toekomst.

Delftse begroting in balans

Versterken

De nieuwe begroting beschrijft waar Delft in 2017 en de jaren daarna op inzet. De gemeente richt zich onder meer op taken in het sociaal domein en op de voorbereiding op de Omgevingswet. Verder richt het college de inzet op het versterken van Delft als een economisch vitale stad waar men prettig woont, werkt of verblijft. Om dit te bereiken werkt Delft aan werkgelegenheid, bereikbaarheid, wonen en toerisme. Hiermee sluit het college aan op de adviezen uit het rapport ‘Delft, Parel in de Randstad’, dat is opgesteld door de werkgroep onder leiding van Wim Deetman.

Financieel herstel zet door

Het college monitort voortdurend de financiële positie van de stad. Daaruit blijkt dat het financieel herstel – dat al wat zichtbaar werd in de vorige begroting – nu steeds meer vorm begint te krijgen. Zo is het begrotingsbeeld voor de komende jaren positief en is er genoeg geld om mogelijke tegenvallers op te vangen. Als dit beeld zich voortzet, dan komt het college volgend jaar met voorstellen voor lastenverlaging en investeringen in de stad. Verder is de stadsschuld weliswaar hoog, maar beheersbaar en daalt vanaf 2018. Tegelijkertijd blijft het college inzetten op duurzaam en financieel herstel.

Woonlasten en hondenbelasting

De financiële situatie is zodanig dat de woonlasten in 2017 niet omhoog gaan. De gemeente verwerkt in de tarieven alleen de inflatiecorrectie. Het college stelt ook voor de voorgenomen invoering van de hondenbelasting uit te stellen.

Kwaliteit openbare ruimte

Binnen de begroting komt meer geld om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Dat geld gaat naar het bestrijden van grote ergernissen van bewoners: graffiti en onkruid. Ook wordt het maaibeleid geïntensiveerd.

Samenwerken aan de toekomst van Delft

Nu Delft financieel herstelt, kan de gemeente weer plannen maken voor de langere termijn. Het college gaat in gesprek met onder meer de gemeenteraad over de ambities en opgaven én de investeringen die daarbij horen.

Concrete acties

Wethouder Aletta Hekker (Financiën): “Het gaat financieel weer beter met Delft. Dat geeft energie en ruimte om te investeren in de kracht van de stad, op weg naar een economisch vitaal Delft. De opgaven die we zien vragen om concrete acties. Die kunnen we als gemeente niet alleen uitvoeren. Samenwerking is essentieel om verder te werken aan de transformatie van Delft. Want Delft maken we samen met de inwoners, de gemeenteraad en met onze partners in de regio.”

Bijlagen
Terug
vrijdag 9 september 2016 09:24:03 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob