Laatste Nieuws

BESLUIT OVER BEGROTING

 

De gemeenteraad van Delft neemt donderdag 10 november tijdens de raadsvergadering een besluit over de Programmabegroting 2017-2020, de Belastingverordeningen 2017 en de Najaarsrapportage 2016. 

In de begeleidende brief bij de begroting zet het college onder meer uiteen dat de financiële ruimte, die in deze begroting meerjarig zichtbaar is, wordt gebruikt om het Parelfonds te vullen en om ruimte te maken voor nieuwe investeringsopgaven. De resterende overschotten worden gereserveerd in de algemene reserve. 

BESLUIT OVER BEGROTING

Verder wordt de eerste uitvoeringsagenda Nieuw Elan gepresenteerd, dat als de verbindende schakel in de begroting wordt gezien. Die agenda vormt onderdeel van een meerjarig programma dat zich uitstrekt tot 2025.

MOTIES EN AMENDEMENTEN

De afgelopen weken zijn de begrotingsvoorstellen van het college behandeld in de drie raadscommissies. Tijdens de debatten werd ook gesproken over de Meedenkbegroting 2017 die de fracties van CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen hebben opgesteld. Dit is een plan met achttien ideeën om enkele belastingen en eigen bijdrages te verminderen en extra inzetten te plegen op diverse beleidsterreinen. Door bijna alle fracties zijn in de commissievergaderingen moties en amendementen aangekondigd.

WIJZIGINGEN

In de raadsvergadering van aanstaande donderdag zal blijken in hoeverre de fracties via deze moties en amendementen wijzigingen in de begroting willen aanbrengen en welke opdrachten het college krijgt om onderdelen van de begroting verder of anders uit te werken.

 

De raadsvergadering vindt plaats in het stadhuis aan de Markt 87. U kunt de vergadering bijwonen of op 10 november vanaf 19.30 uur rechtstreeks bekijken via de webcast.
Terug
dinsdag 8 november 2016 08:49:56 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob